Δημιουργικότητα και καινοτομία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Δημιουργικότητα και καινοτομία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνέδριου  «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός», 10-12/5/2019.

Βάμβουρα, Β., &Καρτασίδου, Λ. (2019). Δημιουργικότητα και καινοτομία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σχολείο και Πολιτισμός”.10-12/5/2019: Πρακτικά (σσ.19-31). Αθήνα.

Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τα σημαντικότερα αποτελέσματα του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», που διοργανώθηκε το Δεκέμβριο του 2018 από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3-10/12/2018). Το Φεστιβάλ έχει ως όραμα να αποτελέσει έναν νέο θεσμό για τη συνύπαρξη καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία και, έτσι, για την κοινωνική συμπερίληψη και συνοχή. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις από όλες τις τέχνες και μεταξύ άλλων, κινηματογραφικές ταινίες, εικαστικές εκθέσεις, μουσικοθεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Τα ποσοστά δε, συμμετοχής κατά την πρώτη χρονιά της διοργάνωσής του, λαμβάνοντας υπόψιν την περιορισμένη προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το εξειδικευμένο θέμα αυτού, ήταν υψηλότατα, υπερκαλύπτοντας τη χωρητικότητα των αιθουσών.

Βάσει των παραπάνω, το Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξυπηρετεί ως πλαίσιο για την ανάλυση του περιεχομένου και ειδικού βάρους που αποκτούν οι όροι της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ως στοιχείων απαραίτητων για την προσφορά νέων πολιτιστικών προϊόντων με ενισχυμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επιπροσθέτως, συζητείται η σημαντικότητα της συνεχούς αξιολόγησης και αντικειμενικής αποτίμησης των πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη βάση των επιμέρους στοιχείων που τις συνθέτουν και συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης, για την εκτίμηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας αυτών. Έτσι, η ικανότητα των διοργανωτών να χειρίζεται με τον καταλληλότερο, κατά περίπτωση, τρόπο τις πληροφορίες που λαμβάνει αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα, αυτή καθαυτή, των πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Λέξεις-κλειδιά: Φεστιβάλ, εκδηλώσεις, καινοτομία, συμπερίληψη.