Η προσβασιμότητα ως προτεραιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η προσβασιμότητα ως προτεραιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο του Συνεδρίου "Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση". 22-24/11/2019.

Βάμβουρα, Β., &Καρτασίδου, Λ. (2019). Η προσβασιμότητα ως προτεραιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων: Η περίπτωση του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη—Reflection of Disability in Art», του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Προτάσεις Τέχνης και Πολιτισμού στην Εκπαίδευση. 22-24/11/2019: Πρακτικά (σσ.129-143-31). Θεσσαλονίκη.

Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει την προσβασιμότητα στην οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ως βασική, στο πλαίσιο του κοινωνικού μοντέλου για αναπηρία, παράμετρο ενίσχυσης της συμπερίληψης και  ενεργούς συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις εκφάνσεις και τοποθεσίες του κοινωνικού χώρου. Έτσι, η προσβασιμότητα, ένα σύνολο συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε επίπεδο υποδομών, σχέσεων και πληροφοριών, αποτελεί πεδίο κοινωνικού προβληματισμού και ερμηνείας της αντιπροσώπευσης, καθώς απαντά στο ερώτημα του ποιος εισέρχεται σε έναν κοινωνικό χώρο, συμβάλλοντας, έτσι, καθοριστικά στη διαμόρφωση του αισθήματος του ανήκειν

Ειδικότερα, παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες προσβασιμότητας που εφαρμόστηκαν κατά την προετοιμασία του 1ου Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2018 (3-10/12/2018) αλλά και η διεύρυνση αυτών, ενόψει του δεύτερου (3-10/12/2019). Στο πλαίσιο αυτό, το Φεστιβάλ με όραμα την ενίσχυση του αυτοπροσδιορισμού και της αντιπροσώπευσης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικές οργανώσεις και ως εκ τούτου, της συμμετοχής και της συνύπαρξης ατόμων με και χωρίς αναπηρία σε αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ρόλο επιλέγουν, μετατρέπεται σε μελέτη περίπτωσης για την ανάλυση του περιεχομένου της προσβασιμότητας και τον προσδιορισμό των βέλτιστων, κατά περίπτωση, λύσεων και πρακτικών.

Λέξεις-κλειδιά: Προσβασιμότητα, Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Φεστιβάλ, Αναπηρία, Συμπερίληψη,