Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational and Social Inclusion of individuals with learning and adaptation difficulties (LAESI)

Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational and Social Inclusion of individuals with learning and adaptation difficulties (LAESI)

Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο: «Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational and Social Inclusion of individuals with learning and adaptation diffi culties (LAESI)».

 

Άρθρο 1

Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational and Social Inclusion of individuals with learning and adaptation difficulties (LAESI)», το οποίο καλύπτει διδακτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής. Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες Μονάδες:

[...]

(γ) Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίληψης μέσω της Τέχνης, με κύριο άξονα το Φεστιβάλ «Η αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» (RoDiFestival), με αντικείμενα: 1) την τέχνη ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και κοινωνικής συμπερίληψης, 2) τον εθελοντισμό, ως διαδικασία αλληλοαποδοχής μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες και 3) τις δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, ως πεδίο δράσεων για την προαγωγή της κοινωνικής συμπερίληψης