Η προσβασιμότητα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία: Μία μελέτη των απόψεων των θεατών του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη - Reflection of Disability in Art»

Η προσβασιμότητα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία: Μία μελέτη των απόψεων των θεατών του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη - Reflection of Disability in Art»

Παρουσίαση εργασίας στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 25-27/9/2020

Βάμβουρα, Β., &Καρτασίδου, Λ. (2021) Η προσβασιμότητα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις ως παράγοντας προώθησης της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία: Μία μελέτη των απόψεων των θεατών του Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη—Reflection of Disability in Art». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, 25-27/9/2020, Αθήνα.

Περίληψη

Το άρθρο παρουσιάζει το ερευνητικό εργαλείο που κατασκευάστηκε για την αξιολόγηση της πρόσβασης του 2ου Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη – Reflection of Disability in Art», που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το Δεκέμβριο του 2019 (3-10/12/2019), καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή του (n=170). Το εν λόγω Φεστιβάλ έχει ως επίκεντρο την έννοια της πρόσβασης και βασική προτεραιότητα τη δημιουργία των απαραίτητων εκείνων συνθηκών για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, με οποιαδήποτε ιδιότητα αυτά επιλέξουν, μεταξύ άλλων, του καλλιτέχνη, του εθελοντή ή, απλώς, του θεατή. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι απόψεις των θεατών του Φεστιβάλ αναφορικά με την έννοια της πρόσβασης, δηλαδή, το σύνολο των χαρακτηριστικών που αυτό φέρει σε επίπεδο υποδομών, πληροφοριών και σχέσεων, και εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με τη συμβολή αυτής στην προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης και, ως εκ τούτου, στον μετασχηματισμό του κοινωνικού χώρου εν γένει.

Λέξεις-κλειδιά: Πρόσβαση, Αναπηρία, Αναδυόμενη ενηλικίωση, Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Φεστιβάλ