Ενημερωτικό Δελτίο 2020 - Τεχνική Αναφορά

Ενημερωτικό Δελτίο 2020 - Τεχνική Αναφορά

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να παρουσιαστούν συνοπτικά οι ποσοτικοί δείκτες απόδοσης της 3ης διοργάνωσης, έτσι ώστε να ενημερωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, και να καταγραφούν τα συμπεράσματα που θα αποτελέσουν τη βάση των επόμενων ενεργειών για την περαιτέρω ανάπτυξη του Φεστιβάλ. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν συλλεχθεί μέσω του λογισμικού zoom, που αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της διαδικτυακής διοργάνωσης, καθώς επίσης μέσω της συμπερασματικής αξιολόγησης (post-event evaluation), που διεξήγαγε η Οργανωτική Επιτροπή, μέσω Googleforms.