Ημερίδα

Ημερίδα "Αναπηρία, βία, νεολαία: Διασταυρούμενοι δρόμοι υποστήριξης και πρόληψης"

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η καλύτερη κατανόηση του φαινομένου της βίας που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι/ες νέοι/ες, μέσα από το πρίσμα της υποστήριξης και της πρόληψης. Τα νεαρά άτομα διανύοντας μια μεταβατική περίοδο της ζωής τους, που χαρακτηρίζεται από σημαντικές αλλαγές, καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις, όπως είναι η αναζήτηση της ταυτότητάς τους, η διαφύλαξη της ψυχικής τους υγείας, η επίτευξη της κοινωνικής συμπερίληψης και η μετάβαση στην αγορά εργασίας και στην ενήλικη ζωή. Η βία ως κοινωνικό πρόβλημα, που επηρεάζει όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τα νεαρά άτομα με ή χωρίς αναπηρία, μπορεί να παρουσιάζεται με διάφορες μορφές όπως σωματική, λεκτική, ψυχολογική, οικονομική και σεξουαλική. 

Προκειμένου οι νέες και οι νέοι να μπορούν να διαχειριστούν κατάλληλα αλλά και να προστατευτούν από τις πολλαπλές εκφάνσεις της βίας είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα πρόληψης, όπως: 

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση για τα δικαιώματά τους.

  • Εκπαίδευση για την αναγνώριση βίαιων συμπεριφορών καθώς και  τρόπους αναζήτησης  βοήθειας.

  • Δημιουργία περιβαλλόντων που προωθούν τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια.

  • Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής υποστήριξης. 

  • Ενθάρρυνση της συμμετοχής σε δραστηριότητες και κοινωνικά δίκτυα.

  • Δημιουργία μηχανισμών εποπτείας και αντίδρασης σε περιπτώσεις βίας, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σε κατάλληλες αρχές και οργανισμούς υποστήριξης.

  • Συνεργασία με τοπικές κοινότητες και οργανώσεις που υποστηρίζουν ανάπηρα νεαρά άτομα για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης.

Η ημερίδα μπορεί να συμβάλει (α) στη συνειδητοποίηση της ανάγκης προστασίας των ανάπηρων νέων από τη βία και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και (β) στην ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ενιαίας προσέγγισης για την προστασία των νέων και την ενίσχυση της υποστήριξής τους.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν συμπεριληπτικά βιωματικά εργαστήρια ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή και η ενεργός εμπλοκή των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτή.


Το πρόγραμμα της ημερίδας μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.